ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
     
 
หมดวาระ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายนพดล รัฐศุภางค์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 56 คน
สถิติเดือนนี้ 6262 คน
สถิติปีนี้ 13467 คน
สถิติทั้งหมด 1591293 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
[10 ก.พ. 2560]
 
   
เรื่อง การทำหมันสุนัขและแมว
เนื่องด้วย มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมว จะดำเนินการจัดหน่วยรับทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมวในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และท่านที่ประสงค์จะนำสุนัขหรือแมว มาทำหมัน ให้ดำเนินการงดอ... [25 พ.ย. 2559]
 
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๘ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ มาตรา ๑๙ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ มาตรา ๓๕ จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง ยื่นแบบแส... [17 พ.ย. 2559]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนสี่ปี)
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดประชุมกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมประชุมวางแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [20 ต.ค. 2559]
 
   
การฝึกอบรมทบทวนและการซ้อมแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
การฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ [05 ก.ย. 2559]
 
   
การแข่งขันฟุตบอล ดอยสะเก็ดคัพ ครั้งที่ 1
รางวัลชนะเลิศ รุ่น เยาวชน ได้แก่ บ้านเชิงดอย รองชนะเลิศอับหนึ่ง บ้านป่าคา รองชนะเลิศอันดับสอง บ้านโพธิ์ทองเจริญ รางวัลชนะเลิศ รุ่น อาวุโส ได้แก่ ทีมทรีโอ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม อาวุโสดอยสะเก็ด รางวัลชนะเลิศ รุ่น ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีมสันปูเลย รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมดวงดีเอฟซี และรองชนะเลิศอัน... [30 ส.ค. 2559]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขยะและนำไปกำจัด ของเทศบาลตำ... [18 พ.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ ... [18 พ.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๒ โครงการ ตำบล... [04 พ.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล... [04 พ.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดของเทศบาลต... [03 พ.ย. 2559]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ ... [02 พ.ย. 2559]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
ดอยสะเก็ดโหวต
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
กุญแจฝังชิพ กุญแจรีโมท ช่างกุญแจเชียงใหม.. กุญแจฝังชิ.. 05 ม.ค. 60[22:54] 45/2
#สรุปก็งแนวข้อสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.. sheetchula 15 พ.ย. 59[13:48] 235/0
ต้องการห้องเช่ารายเดือน กฤษณะ 30 ต.ค. 59[23:11] 57/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 79/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 161/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 99/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 125/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 518/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 607/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 609/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com