ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 193 คน
สถิติเดือนนี้ 12792 คน
สถิติปีนี้ 68026 คน
สถิติทั้งหมด 1760053 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่
[18 ก.ค. 2561]
 
   
กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแจ้งกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยได้กำหนดการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้1. บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.2. บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 12 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น.3. บ้านโพธิ์ทอง... [17 ก.ค. 2561]
 
   
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี"
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอเชิญร่วมบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี" โดยท่านสามารถนำมือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันแลัเวลาราชการ [07 มิ.ย. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรม ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [13 ก.ค. 2561]
 
   
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และลงพื้นที่พัฒนา ณ บ้านไทลื้อ หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอย [09 ก.ค. 2561]
 
   
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
[05 ก.ค. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างฐานรองถังน้ำ พร้อมถังน้ำ [19 ก.ค. 2561]
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [19 ก.ค. 2561]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [19 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื้่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างไหล่ทางภายในหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองนอกเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ก.ค. 2561]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทางด้วโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย และก่อสร้างถนนโดยการปูทับผิวทาง (overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก [29 มิ.ย. 2561]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
ไฟติดๆดับๆ มยุรี 20 มิ.ย. 61[11:51] 47/0
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 647/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 462/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 335/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 458/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 888/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 472/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 446/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 847/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 930/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com