ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานพัฒนารายได้
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนดำเนินงาน 2555
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 278 คน
สถิติเดือนนี้ 5672 คน
สถิติปีนี้ 24181 คน
สถิติทั้งหมด 1716208 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 

วีทีวีตะลุยชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
งดเผา ฝ่าฝืนจับปรับทันที
[08 มี.ค. 2561]
 
   
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561
ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีความประสงค์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวห์โหลดได้จากลิงห์ด้านล่าง [07 มี.ค. 2561]
 
   
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[16 ก.พ. 2561]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ ตามกำหนดการดำเนินการในเวทีที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร โดยมีประเด็นการดำเนินกิจกรรม สองประเด็นคือ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน และ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข [12 มี.ค. 2561]
 
   
โครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการ โครงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [28 ก.พ. 2561]
 
   
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดสมัยประชุม และหารือเรื่องการพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในหัวข้อต่าง ๆ  [16 ก.พ. 2561]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [02 ก.พ. 2561]
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ม.ค. 2561]
โครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมฐานรอง จำนวน 10 จุด [28 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะและนำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล [27 ธ.ค. 2560]
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะภายในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [12 ธ.ค. 2560]
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดจ้างเอกชนเก็บชยะและนำไปกำจัด [30 พ.ย. 2560]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ข้อแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) ตามมาตรา ๑๓ ทวิ ข้อ (๒)

อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
สุขสวัสดิ์ปล่อยน้ำเน่าเสีย Pim 18 พ.ค. 60[18:28] 467/0
บุคลิก ไม่ดีชอบนั่งกะดิกขา เขย่าขา ชอบหม.. yototigh 19 เม.ย. 60[13:19] 356/0
ด่วนที่สุด ใครที่มีอาการอยู่เฉยๆนั่งนิ่ง.. yototigh 17 เม.ย. 60[12:19] 228/0
สอบถามตำแหน่งว่าง พิตรพิบูล .. 17 ต.ค. 59[14:26] 362/0
ช่างกุญแจเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 0614146964 .. ร้านกุญแจด.. 07 ต.ค. 59[23:44] 481/9
โครงการ ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิความคุ้มค.. ภาคภูมิ เม.. 04 ก.ย. 59[20:23] 374/0
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริง.. YotathaiTr.. 09 ส.ค. 59[10:26] 362/0
รับสมัครพนักงานทำความสะอาด อาภรณ์ 25 พ.ค. 58[15:57] 760/0
โอน/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาช.. พัชชาภา กิ.. 24 ม.ค. 58[02:33] 844/0
ขอเชิญร่วมสมัครโครงการค่ะ มสธ. 12 ม.ค. 58[14:32] 851/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com