ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 190 คน
สถิติเดือนนี้ 6321 คน
สถิติปีนี้ 39225 คน
สถิติทั้งหมด 1869392 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข้อมูลทั่วไป
     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 ตามพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 55 เล่มที่ 73 ตอน 45 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเชิงดอยเป็นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดมี พื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.3 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบล ดอยสะเก็ด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง
         อำเภอดอยสะเก็ดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก ตัวจังหวัดประมาณ 18 กิโลเมตร
             มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                 ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
                 ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเชิงดอย
                 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเชิงดอย และเทศบาลตำบลลวงเหนือ
                 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลลวงเหนือ

                 ปัจจุบันเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด มีพื้นที่ 5.3 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลเชิงดอย 5 หมู่บ้าน ตำบล
             ลวงเหนือ 1 หมู่บ้าน และตำบลป่าป้อง 1 หมู่บ้าน

                 • ตำบลเชิงดอย มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้
                 ใต้ เขตเทศบาลครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน ส่วนบ้านหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และบ้านหมู่ที่ 12 บ้านประทุมนิเวศน์ เขตเทศบาลครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                 • ตำบลลวงเหนือ มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                 • ตำบลป่าป้อง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย คือ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ครอบคลุมเพียงบางส่วนของหมู่บ้าน
                
                 รวม 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน มีประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวนทั้งสิ้น 4,109 คน แยกเป็น ชาย 1,950 คน และ หญิง 2,159 คน รวม 1,842 หลังคาเรือน

(ข้อมูลจาก :สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ณ เดือน พฤษภาคม  2556)
     สภาพภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศ
         ลักษณะภูมิประเทศ ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย
     แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าและภูเขา
         สภาพภูมิอากาศ ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในภาคเหนือ กล่าว
     คือ สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม ทำให้ภูมิอากาศ
     มีลักษณะเป็นแบบอากาศชื้นและแล้ง โดยแบ่งฤดูกาลออกได้ 3 ฤดูกาล คือ

         • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน
         • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
         • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

         อุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

     สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
         ประชากรในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น การทำนา ทำสวน การค้าขาย และ
     ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป สภาพเศรษฐกิจในชุมชนโดยรวม

         สำหรับด้านการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยอาศัยวัตถุดิบ และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปผล
     ผลิตพืชผลทางการเกษตรได้แก่ผลผลิตพืชผลทางการเกษตร ส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีปริมาณน้อย ได้แก่ การผลิตเฟอร์นิ
     เจอร์จากไม้ ไม้แปรรูป และคอนกรีตสำหรับ การก่อสร้าง ในด้านสังคมในท้องถิ่นจะมีกลุ่มชนหลาย ๆ กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่

         • กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ อาศัยอยู่ในหลายหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา ตำบลเชิงดอย และหมู่ที่ 8 บ้านลวงใต้ ตำบลเชิงดอย
         • กลุ่มชนคนจีน ซึ่งทำการค้าขาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบล เชิงดอย
         • กลุ่มชนมุสลิม ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ตามแนวเชิงดอย ดอยสะเก็ด ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ตำบลเชิงดอย


 
 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com