ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 505 คน
สถิติเดือนนี้ 11687 คน
สถิติปีนี้ 99956 คน
สถิติทั้งหมด 2332920 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
นโยบายการบริหารงาน

1. นโยบายพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบบริการสาธารณะ ให้มีความทั่วถึง สะดวก
    รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อส่งเสริมเพิ่มรายได้ 
    ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งมาตรการการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความ
    ยากจนให้ลดน้อยลงตามที่รัฐบาลกำหนด
3. นโยบายปรับปรุง และส่งเสริมการผลิตทางด้านการเกษตร ด้วยวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่    
    เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
4. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีท้องถิ่น
5. นโยบายส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข และการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทางสังคม    
    การคุ้มครองดูแลผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลฯ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ติด
    เชื้อเอดส์ เป็นต้น
6. นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม โดยการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของบ้านเมือง    
    การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green and Clean) การจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล    
    รวมทั้งการ บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. นโยบายส่งเสริม และพัฒนาระบบการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ให้สามารถตอบ
    สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน การบริหารจัดการ และด้าน
    การพัฒนาบุคลากร
8. นโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของรัฐบาล    
    อีเลคทรอนิคส์ (E-Government) เช่น การนำระบบข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)   
    มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เป็นต้น 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com