ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 315 คน
สถิติเดือนนี้ 19130 คน
สถิติปีนี้ 158106 คน
สถิติทั้งหมด 2391070 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รับการตรวจเยี่ยม ติดตามและนิเทศงานในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยมีนายนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายพิเชษฐ์ สกุลสรรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด ตรวจเยี่ยมพร้อมชี้แจงข้อราชการ โดยมีนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร... [23 ก.ค. 2564]
 
   
มอบไข่ไก่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่มอบไข่ไก่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 12 บา้นหนองหล่ม โดยมีผู้นำชุมชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด [21 ก.ค. 2564]
 
   
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
[19 ก.ค. 2564]
 
อ่านต่อ...
 
 
กิจกรรม
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย พร้อมสวดมนไหว้พระในยามเช้า
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติไทย พร้อมสวดมนไหว้พระในยามเช้า เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการจาก นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี เพื่อถือปฏิบัติและเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น [05 ก.ค. 2564]
 
   
ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย
⛑⛑⛑เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา และขอขอบพระคุณ ร้านค้าในบริเวณ ที่สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ครับ⛑⛑⛑ [01 ก.ค. 2564]
 
   
ขอแสดงความยินดีกับ พันจ่าเอกถวัลย์ พวงบุปผา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ในการโอนย้าย รับตำแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแสดงความยินดีกับ พันจ่าเอกถวัลย์ พวงบุปผา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ในการโอนย้าย รับตำแหน่งใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็๋ด นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายธีระพงษ์ ศรีนุ ป... [01 ก.ค. 2564]
 
   
อ่านต่อ...
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน [13 ก.ค. 2564]
เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [18 พ.ค. 2564]
งานเทลานศาลาอเนกประสงค์เสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย [12 พ.ค. 2564]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) [26 เม.ย. 2564]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดสายกลางบ้านบน หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย 25/03/64 [25 มี.ค. 2564]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าวัดโพธิ์ทองเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 2 [11 ก.พ. 2564]
 
 อ่านต่อ...
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
K-COFFEE AND WESTERN FOOD
K-COFFEE  AND  WESTERN  FOOD  053-495107
 
อ่านต่อ...
 
 
สาระน่ารู้
   
ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


อ่านต่อ...
 
 
 
เว็บบอร์ด
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 12 พ.ค. 64[17:32] 80/0
t4hgrtgsgthf4sfegtrs http://google.com t4hgrtgsgt.. 03 พ.ค. 64[18:49] 47/0
Alexgwrg42462dg19 http://google.com Alexgwrg42.. 28 เม.ย. 64[05:56] 56/0
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 16 เม.ย. 64[06:05] 49/0
รถของปิ้งข้างโรงยิม2 ฉัตร 21 ก.พ. 63[20:33] 482/1
เรื่องหมาจรจัด ในป่าช้าเชิงดอย weesak 19 ธ.ค. 62[12:07] 594/1
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม.. Sarot 18 ต.ค. 62[13:05] 630/0
โครงการหลวง เชียงใหม่ lovethaila.. 11 ก.ค. 62[15:30] 650/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62[11:16] 1004/0
แนะนำเว็ปข่าวกีฬาครับ pakorn boo.. 17 ม.ค. 62[20:16] 728/0
 
++ ตั้งกระทู้ใหม่   อ่านทั้งหมด...  
 
 
 
 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com