ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 424 คน
สถิติเดือนนี้ 16942 คน
สถิติปีนี้ 199930 คน
สถิติทั้งหมด 2432894 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

กองช่างเทสบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำตามคำร้อง <22 ก.ย. 64>


🗓 วันที่ 22 กันยายน 2564 🗓
.
กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนาม
⚒ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีต ⚒
📍 บริเวณ หน้าธนาคารออมสิน + หน้าร้านแอม&อาร์ม 📍
เนื่องจากฝารางระบายน้ำชำรุด จากกาาถูกรถทับ และใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน กองช่างจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำให้ตามคำร้อง
✅ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
💗 กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รักและห่วงใย พร้อมรับใช้ประชาชน 💗
.


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

กองช่าง ออกปฎิบัติภาคสนาม ตามคำร้อง <20 ก.ย. 64>

🗓 วันที่ 20 กันยายน 2564 🗓
.
กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนาม 
⚒ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีต ⚒
📍 บริเวณ หน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาดอยสะเก็ด 📍
เนื่องจากฝารางระบายน้ำชำรุด จากกาาถูกรถทับ และใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
✅ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
💗 กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด รักและห่วงใย พร้อมรับใช้ประชาชน 💗
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   


   

กองช่าง ออกปฎิบัติงานภาคสนาม <15 ก.ย. 64>

🗓 วันที่ 15 กันยายน 2564 🗓
.
กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนาม ตัดหญ้า📍บริเวณไหล่ทาง บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 📍 
.
.
✅ เพื่อป้องกันสัตว์อันตราย
✅ เพื่อความสวยงาม สะอาดตา
.
💗 กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดยินดีรับใช้ประชาชา 💗
.
.
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   


   

ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำและขุกท่อที่อุดตัน <08 ก.ย. 64>

🗓 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 🗓
.
.
กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ปฎิบัติงานภาคสนาม 
🛠 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ และทำการขุดท่ออุดตัน ⚒
📍บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 📍 
.
.
✅ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของราษฎร
✅ เพื่อการไหลถ่ายเทน้ำสะดวก เวลาฝนตกหนัก
💗 กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ห่วงใยและพร้อมรับใช้ประชาชน 💗
.
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง <03 ก.ย. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยนายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี และนายสิทธิชัย พิชวงศ์ สมาชิกสภาเขต 1 เป็นผู้แทนมอบปัจจัยเพื่อ สนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ ศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

   
   
   
   
   
   


   

ตกแต่ง ตัดหญ้า ต้นไม้บริเวณสี่แยกไฟแดงดอยสะเก็ด <31 ส.ค. 64>

🗓 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 🗓
.
กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนาม ตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน 📍 บริเวณสี่แยกไฟแดงดอยสะเก็ด (แยกหนองปลา) 📍 
.
✅ เพื่อความสะอาดตา
✅ เพื่อความสวยงาม
.
❤️ กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีรับใช้ประชาชน  ❤️
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   


   

ตกแต่ง สวนสาธารณะชุมชน <24 ส.ค. 64>

🗓 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 🗓
.
กองช่างและกองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ลงปฎิบัติงานภาคสนาม ตกแต่ง ทำความสะอาด 📍 สวนสุขภาพชุมชน ตำบลดอยสะเก็ด 📍 
.
✅ เพื่อความสะอาดร่มรื่น
✅ เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางธรรมชาติ
💓 กองช่างห่วงใย พร้อมรับใช้ประชาชน 💓
💓 กองสาธารณะสุขห่วงความปลอดภัย พร้อมรับใช้ประชาชน 💓
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#กองสาธารณะสุขตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   


   

การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) <20 ส.ค. 64>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

การพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร้านดอยสะเก็ดของเก่า <20 ส.ค. 64>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์ของร้านดอยสะเก็ดของเก่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ตัดหญ้าและตกแต่งข้างทาง บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ <19 ส.ค. 64>

🗓 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 🗓
.
กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ได้ปฏิบัติงานถาคสนาม ตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ใบหญ้าตามข้างทาง 📍บริเวณบ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2/บริเวณสายคันคลอง เชิงดอย หมู่ที่ 3 📍 
.
.
✅ เพื่อความสะอาดและสบายตา
✅ เพื่อป้องกันอสรพิษ และสัตว์เลื้อยคลานเข้าบริเวณบ้านราษฎรในเขตพื้นที่
✅ เพื่อความปลอดภัยของราษฎรในการสัญจรไปมา
.
.
💗 กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ห่วงใยและพร้อมรับใช้ประชาชน 💗
.

.
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com