ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 421 คน
สถิติเดือนนี้ 13590 คน
สถิติปีนี้ 128439 คน
สถิติทั้งหมด 2361403 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือแสดงความขอบคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณที่นาง เทียมจันทร์ สอาดล้วน <17 มิ.ย. 64>

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายไมตรี เจริญทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ ไลวรรณคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ ถาปัน รองประธานสภาเทศบาล นางพิกุลทอง จันทร์แก้ว เลขานุการสภาเทศบาล นายมารุต สุดาคำ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุพัตร สอาดล้วน สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และหนังสือแสดงความขอบคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณที่นาง เทียมจันทร์ สอาดล้วน ได้อนุเคราะห์บริจาคชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้รับแขก เพื่อใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด   
   
   


   

ลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย <16 มิ.ย. 64>

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านเชิงดอย พร้อมเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อรับฟังปัญหา ข้อชี้แนะ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ให้ตรงตามความต้องการ และแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยทันท่วงที

   
   
   
   


   

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนน ทางเข้าเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <15 มิ.ย. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ถนน ทางเข้าเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อสร้างความสวยงาม สะอาด พร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างสดชื่น แจ่มใส

   
   
   
   


   

ต้อนรับเปิดเทอมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19 <14 มิ.ย. 64>

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดยนายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายไมตรี เจริญทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ ไลวรรณคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายกิตติศักดิ์ อินสม สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมให้การต้อนรับเด็ก ๆ ในการเปิดเทอมวันแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยร่วมมอบแมสสำหรับเด็กเล็ก พร้อมแนะนำแนวทางในการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการประชุมผู้ปกครอง และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดศูนย์ฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม <14 มิ.ย. 64>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายธนายุทธ ทิพย์บุตร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ อินสม ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการนี้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกท่าน (แม่ครูอิ่นแก้ว ,พ่อธวัชชัย ,สท.อนุพงษ์ ,สท.พิกุลทอง ,พ่อหลวงสนิท ,พ่อหลวงสุพจน์ ,พ่อหลวงสมศักดิ์ ,คุณพิมลพรรณ ,คุณชนันพัฒน์) ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดศูนย์ฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม

   
   
   
   
   


   

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ร่วมแสดงความยินดี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <09 มิ.ย. 64>

พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมปรึกษาหารือ ข้อราชการ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ และแนวทางการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

   


   

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนา <07 มิ.ย. 64>

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี นายวิรัตน์ ไลวรรณคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายไมตรี เจริญทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมดำเนินการโครงการพัฒนา เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สนามเด็กเล่นในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
   


   

ร่วมมอบกำลังใจและสนับสนุนอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 <07 มิ.ย. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนโควิด19 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีนายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี และนายไมตรี เจริญทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมมอบอาหารกลางวัน

   


   

กิจกรรมเคารพธงชาติ <07 มิ.ย. 64>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมรับคำชี้แนะนำ ในการปฏิบัติงานจาก นายนพดล รัฐศุภางค์ รองนายกเทศมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น

   
   
   
   


   

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <04 มิ.ย. 64>

สภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อพิจารณาข้อราชการ งบประมาณ ชี้แจงผลการตรวจสอบและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทั้งอภิปรายข้อร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิค ความเป็นอยู่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ให้ดียิ่งขึ้น

   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com