ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นางสาวอัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 200 คน
สถิติเดือนนี้ 6331 คน
สถิติปีนี้ 39235 คน
สถิติทั้งหมด 1869402 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ทาง www.facebook.com/tambondoisaket  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 พ.ค. 2562 <14 พ.ค. 62>
เอกสารประกาศ (1.51 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <10 พ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึง กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกาศ (2.86 MB.)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <08 พ.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกาศ (807 KB.)

   


   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 <26 เม.ย. 62>

Tambondoisaket Municipality
ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2เอกสารประกาศ (1.55 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 จำนวน 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) <26 เม.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 จำนวน 5 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)


เอกสารประกาศ (2.75 MB.)

   
   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ <09 เม.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดหาพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ตั้งประปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศ (809 KB.)

   


   

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <27 มี.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณหน้าห้องน้ำ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกาศ (2.30 MB.)

   
   


   

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม)บริเวณฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย <27 มี.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ทรงโดม)บริเวณฌาปนสถานบ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย


   
   


   

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <27 มี.ค. 62>


ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถานบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกาศ (2.31 MB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 26 มีนาคม 2562 <26 มี.ค. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไหล่ทาง คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ (1.78 MB.)

   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com