ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 174 คน
สถิติเดือนนี้ 11571 คน
สถิติปีนี้ 156400 คน
สถิติทั้งหมด 2136306 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
   

แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง <10 ส.ค. 63>

แจ้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง

   


   

ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 บ้านป่าคา ในการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา <09 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 บ้านป่าคา ในการขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชในนาข้าวที่เกิดจากเชื้อรา รวมทั้งใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว และขยายหัวเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันและกำจัดแมลง

   
   
   
   
   
   
   


   

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา <05 ส.ค. 63>

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


เอกสารประกาศ (488 KB.)

   


   

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง <05 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.ชก)
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)เอกสารประกาศ (467 KB.)

   


   

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053495782 ต่อ 109


เอกสารประกาศ (1.17 MB.)

   
   


   

กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เกษตรกรผู้ใช้น้ำสายน้ำแม่ลาย <19 ก.ค. 63>

วันนี้ 19/7/2563เวลา8.00 น. เกษตรกรผู้ใช้น้ำสายน้ำแม่ลาย กอมะตัน ได้มาช่วยกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้เต็มที่ในช่วงที่เขื่อนแม่กวงส่งน้ำ จนถึงขณะนี้เวลา10.40น. เกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ทำความสะอาดคูคลองถึงคลองเส้นกลางบ้านลวงใต้แล้ว ได้ขอความอนุเคราะห์พี่น้องบ้านลวงใต้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้อนุเคราะห์น้ำดื่ม ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี

   
   
   
   
   


   

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <11 ก.ค. 63>

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกกองทุน จำนวน 43 ราย ที่มีผลการเรียนดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น <29 มิ.ย. 63>
เอกสารประกาศ (499 KB.)

   


   

โครงการคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว <25 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอขอบคุณ มูลนิธิ THALAS ที่สนับสนุนชุดนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   


   

แจ้งกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคาร <24 มิ.ย. 63>

จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนทำให้เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ต้องดำเนินการสั่งปิดตลาดนัดวันอังคาร นั้น ขณะนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงและรัฐบาลได้มีการผ่อนปรน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเลือนกำหนดการเปิดตลาดนัดวันอังคาร ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จากเดิมวันที่ 7 ก.ค.63 เปิดในวันอังคารที่ 14 ก.ค. 63 เนื่องจาก ครม.มีมติให้วันที่ 4-7 ก.ค. 2563 เป็นวันหยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้า และผู้ที่สนใจทราบ พร้อมขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ต่อไป

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com