ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 20 คน
สถิติวันนี้ 223 คน
สถิติเดือนนี้ 11620 คน
สถิติปีนี้ 156449 คน
สถิติทั้งหมด 2136355 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <28 ก.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่เชียงราย พร้อมร่วมพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 <13 ม.ค. 63>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สำนักสงฆ์โป่งลานทองและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

ท่านสามารถติดตามภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FanPage เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

www.facebook.com/tambondoisaket   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล <09 ธ.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลเพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องทุจริต
อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาล ตามที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) ณ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


   
   


   

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 <06 ธ.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มองค์กร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้ง ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

   
   
   
   
   


   

มรรคพุทธวิถี สามัคคีบวร <25 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมกิจกรรมอบรมประชาชนประจำอำเภอดอยสะเก็ด "มรรคพุทธวิถี สามัคคีบวร" ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

   
   
   
   
   
   
   


   

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 <21 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   


   

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 <23 ต.ค. 62>

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พร้อมร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน วปร 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด ในการทำความสะอาดบริเวณสามแยกทางเข้าอำเภอดอยสะเก็ด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

เกษียณอายุราชการ <21 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ขอแสดงความยินกับ คุณภัทรา บัวคลี่ใบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด และคุณ สุชาดา ไชยชมภูเลิศ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ที่เกษียณอายุราชการ ขอให้ทั้งสองท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์ดี สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปครับ ด้วยรักและคิดถึง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

   
   


   

ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <21 ต.ค. 62>

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อสรุปการดำเนินงาน และชี้แจงกระบวนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563

   


   

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <09 ต.ค. 62>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด นำโดย น.ส.อัญริฬห์ ทิพย์ธนวิกรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมด้วย นายชาณุภณ ศรียอดแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ,คณะครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562

   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com