ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
พนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจร
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
งบการเงิน ประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงานประจำปี
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
มุมกฎหมาย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบุคลากร
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ
รายงานและการประเมินผล
คู่มือคนพิการ
ทต.ดอยสะเก็ดขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติฯ
 
     
 
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร
นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 73 คน
สถิติเดือนนี้ 12827 คน
สถิติปีนี้ 217588 คน
สถิติทั้งหมด 2450552 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
กิจกรรม

   
   

ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ ธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด <15 ต.ค. 64>

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ ธนาคารออมสินสาขาดอยสะเก็ด

#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

#Tambondoisaket   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   

การประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation (CI) <14 ต.ค. 64>

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด และนายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ประชุมเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation (CI) ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <11 ต.ค. 64>


นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักปลัดเทศบาล ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
   
   


   

การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <11 ต.ค. 64>

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย สำนักปลัดเทศบาล และ กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัยในพื้นที่


   
   
   
   
   
   
   
   


   

การประชุมเพื่อหารือและไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด <11 ต.ค. 64>

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ประชุมเพื่อหารือและไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวียงดอย ร่วมกับ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเวียงดอย


   
   
   
   
   
   
   
   


   

การประชุมเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดเพื่อหารือและไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด <11 ต.ค. 64>

วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด ประชุมเพื่อหารือและไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของมูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวียงดอย ร่วมกับ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง นายอาทิตย์ ยอดคำลือ นายกเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้พักอาศัยในหมู่บ้านเวียงดอย


   
   
   
   
   
   


   

กองช่าง ได้ออกปฎิบัติงานภาคสนาม <08 ต.ค. 64>

🗓 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 🗓
.
⚒กองช่าง ทต.ดอยสะเก็ด ⚒
➡️ ออกปฎิบัติงานภาคสนาม
➡️ ซ่อมแซมรางระบายน้ำและซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม
.
📍บริเวณ สนามกีฬาดอยสะเก็ด📍
.
✅ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้
✅ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
💗 กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ยินดีและพร้อมรับใช้ประชาชน 💗
.
.
.
#กองช่างเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
#Tambondoisaket


   
   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดดำเนินการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ม.3 <07 ต.ค. 64>

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด  มอบหมายให้ นายพรชัย จิตต์ภักดี รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ม.3

 

สำหรับถุงยังชีพได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

#Tambondoisaket   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบการและให้คำแนะนำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด <06 ต.ค. 64>

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส(COVID - 19) และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถานประกอบการและให้คำแนะนำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
   
   


   

เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเชื้อ Covid-19 คิวรถเหลืองดอยสะเก็ด <06 ต.ค. 64>

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด พร้อมทีมผู้บริหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ณ คิวรถเหลืองดอยสะเก็ด


   
   
   
   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com