ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นโยบายการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
สภาท้องถิ่น
กิจการสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูล/สาระความรู้การทำงานด้านต่างๆของเทศบาลฯ
งานพัฒนาชุมชน
มาตรฐานการให้บริการ
งบประมาณ
งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสภาเทศบาล
รายงานประชุมสภาเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลงานที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลฯ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในชุมชนประจำสัปดาห์
ข้อมูลศาสนสถานในเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ประชาคมอาเซียน (Asean)
ปฏิทินการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สาระน่ารู้
เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 58
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานประจำปี เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การกำกับติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุประจำปี
คู่มือการดำเนินงานของ อปท.
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561-64)
การวัดความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563
งบการเงิน ประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด
   
 
   
 
     
 
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 
คุยกับปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
   
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
   
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 11549 คน
สถิติปีนี้ 156378 คน
สถิติทั้งหมด 2136284 คน
 
  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2552  

        

        

        

        

        เพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา
        

 
  สามารถติดตามข่าวสาร COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ เฟสบุ๊ค "ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่" LineID @cmupdate  
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ <10 ส.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารประกาศ (825 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย อู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย อู่ช่างป๋อง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
   
   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (1.98 MB.)

   
   
   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาล (ปั้มบางจาก) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาล (ปั้มบางจาก) บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (2.00 MB.)

   
   
   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 ถึง 12 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ <30 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 ถึง 12 หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ทองเจริญ และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกาศ (2.45 MB.)

   
   
   
   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย <29 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายตะวันตกจนสุดเขตบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย


เอกสารประกาศ (651 KB.)

   
   


   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ปั้มบางจาก) <29 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากสี่แยกเกษตรเชิงดอยถึงสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด สุดเขตเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ปั้มบางจาก) หมู่ที่ 3


เอกสารประกาศ (702 KB.)

   
   


   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 ถึง ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจิรญ และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ <29 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหัวสะพาน ซอย 11 ถึง ซอย 12 บ้านโพธิ์ทองเจิรญ และโครงการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 เลียบลำน้ำสุดซอย บ้านโพธิ์ทองเจริญ


เอกสารประกาศ (705 KB.)

   
   


   

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย <24 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณเสื้อบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย


เอกสารประกาศ (659 KB.)

   
   


   

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยอู๋การช่าง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) <22 ก.ค. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (โอเวอร์เลย์) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยอู๋การช่าง (บริเวณบ้านนายสุรพล สุดาแก้ว) หมู่ที่ 8 ต.เชิงดอย


เอกสารประกาศ (686 KB.)

   
   
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  


 
 

 

 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org
ที่ทำการเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 222 หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com