สภาท้องถิ่น

   
นายชาณุภณ ศรียอดแก้ว
ประธานสภา
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2)
 
   
นายสมเดช ตุ้ยทา
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
   
นางชุติปภา ศรีบุญเรือง
เลขานุการสภาเทศบาล
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1)
 
   
พันโท ปรีชา แสงปรีดานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นายศุภชาติ ศรีสามยอด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นายมารุต สุตาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
   
นายประศักดิ์ มากพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นางพิมลพรรณ วนะภูติ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นายเรวัฒน์ อาจหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
 
   
นายอนุพงษ์ ถาปัน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
   
นายอนุชิต ไชยถา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
   
นายสมบูรณ์ สมโพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org