กองคลัง
นักบริหารงานคลัง 7
นักบริหารงานคลัง 7
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นักบริหารงานคลัง 6
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)
ฝ่ายบัญชี
งานบัญชี
   
นางภัทรา บัวคลี่ใบ
เจ้าพนักงานการเงืนและบัญชี 5
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้
   
นางสาวจรินทร์ทิพย์ นักลำทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 5
 
   
นายนิคม สุปานันท์
พนักงานเก็บเงิน
 
งานแผนที่ภาษี
   
นายพิสุทธิ์ บันสิทธิ์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัสดุ/งานทะเบียนทรัพย์สิน
งานพัสดุ
   
นางพรรษา สุดาแก้ว
เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
งานธุรการ
   
นางสาวเสวลักษณ์ การคนซื่อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
Copyright © 2009-2014 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org