กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ๗
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
   
นางภัทรา บัวคลี่ใบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้
   
นางสาวจรินทร์ทิพย์ นักลำทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๖ว
 
   
นายเมธานนท์ จันทร์เทพ
พนักงานเทศกิจ
ช่วยราชการกองคลัง
 
งานแผนที่ภาษี
   
นางสาวปาริฉัตร รัฐศุภางค์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัสดุ
   
นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒
 
   
นางพรรษา สุดาแก้ว
พนักงานพัสดุ
 
   
นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 
Copyright © 2009-2016 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org