กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
   
นางภัทรา บัวคลี่ใบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
   
นางสาวจรินทร์ทิพย์ นักลำทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
   
นางสาวปาริฉัตร รัฐศุภางค์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัสดุ
   
นางพรรษา สุดาแก้ว
พนักงานพัสดุ
 
   
นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org