กองคลัง
กองคลัง
   
นางสิริลักษณ์ รัตนชมพู
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
   
นางภัทรา บัวคลี่ใบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
   
นางสาวกิ่งกาญจน์ มะโนวงษ์
คนงานทั่วไป
 
ฝ่ายพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้
   
นางสาวจรินทร์ทิพย์ นักลำทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
   
นายเมธานนท์ จันทร์เทพ
พนักงานขับรถยนต์
ช่วยราชการกองคลัง
 
   
นางสาวปาริฉัตร รัฐศุงภางค์
คนงานทั่วไป
ช่วยราชการกองคลัง
 
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัสดุ
   
นายพงชธรณ์ ยอดวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
   
นางพรรษา สุดาแก้ว
พนักงานพัสดุ
 
   
นางสาวฉัตรกมล เบียดตะคุ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - http://www.tambondoisaket.org